مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:




X512 - VPS XEN 512MB memorie, 512MB swap, 35GB HDD, 500GB trafic, 1 IP

X512W - VPS XEN Windows 512MB memorie, 512MB swap, 35GB HDD, 500GB trafic, 1 IP

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.144.47.21) وارد شده است.