مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
X1024 - VPS XEN 1024MB memorie, 1024MB swap, 70GB HDD, 1000GB trafic, 2 IP

X1024W - VPS XEN Windows 1024MB memorie, 1024MB swap, 70GB HDD, 1000GB trafic, 2 IP

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.144.47.21) وارد شده است.