مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
SDI3 - procesor I3530 dual core HT
2GB DDR3
1x500 GB SATA
5 adrese IP
2TB trafic in out - port 100 best effort.

SDI5 - procesor I5650 dual core HT 3.2 Ghz
4GB DDR3
2x500 GB SATA Raid1
5 adrese IP
2TB trafic in out - port 100 best effort.

SDX6 - procesor AMD Phenom II 1050T six core 6x2.8GHz/
8GB DDR3/
4x500 GB SATA Raid1/
13 adrese IP/
2TB trafic in out - port 100 best effort.


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.152.187) وارد شده است.